fbpx

Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

Administratievoorwaarden STAK

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STAK INSIEME

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Heden, éénentwintig maart tweeduizend vierentwintig, is voor mij, mr. Rob Willem Boudewijn Timmers, notaris te Lisse, verschenen:
mevrouw Daphne Houwaart, werkzaam op notariskantoor Timmers aan de Heereweg 21 te Lisse, geboren te Leiden op zestien april negentienhonderd zevenennegentig
dezen handelend als enige bestuurder van de te Teylingen gevestigde en aldaar aan de 2172 HT Sassenheim, Kagerweide 9 kantoorhoudende stichting: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR INSIEME en als zodanig genoemde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend,
Stichting Administratiekantoor INSIEME, hierna ook te noemen: “de stichting”.
Van het bestaan van voormelde volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één onderhandse akte, welke is gehecht aan de akte van oprichting mede op heden voor mij, notaris, verleden.


1. INLEIDING
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:
1. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van heden besloten de administratievoorwaarden inzake het in eigendom te verkrijgen vermogen in een notariële akte te doen opnemen.
2. Aan de verschenen persoon is volmacht verleend om de aldus vastgestelde administratievoorwaarden in een notariële akte op te nemen.
3. De notulen van de vergadering waarin het besluit tot vaststelling werd genomen, worden aan deze akte gehecht.


2. UITVOERING
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon dat bedoelde administratievoorwaarden luiden als volgt:


ADMINISTRATIEVOORWAARDEN


Definities
Artikel 1
a. “de stichting”: Stichting Administratiekantoor INSIEME;
b. “het bestuur”: het bestuur van de stichting;
c. “het vermogen”: alle huidige en toekomstige bezittingen en schulden van de stichting;
d. “de certificaten”: de door de stichting uitgegeven certificaten op naam.
e. “het Platform”: een elektronische applicatie voor het bijhouden van het op naam stellen van certificaten.


Vermogen en certificaten
Artikel 2
1. Het vermogen is, uitsluitend ten titel van beheer, eigendom van de stichting en als zodanig kan de stichting, met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en deze administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot het vermogen verrichten, maar zij is niet bevoegd tot vervreemding of bezwaring, onverminderd hetgeen in deze administratievoorwaarden en de statuten van de stichting is bepaald.
2. De stichting kan certificaten uitgeven. Ieder certificaat is voor een onverdeeld aandeel gerechtigd in het volledige vermogen van de stichting.
Het onverdeeld aandeel per certificaat is gelijk aan één gedeeld door het aantal volgestorte certificaten. Eventueel door de stichting gehouden certificaten tellen niet mee.
De stichting is bevoegd om op een latere moment certificaten uit te geven onder alsdan vast te stellen voorwaarden.
3. Certificaten luiden steeds op naam en worden genummerd en eventueel voorzien van een letter op de wijze als door het bestuur te bepalen. Certificaatbewijzen worden niet afgegeven.


Register van certificaathouders
Artikel 3
1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van certificaten zijn opgenomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Het Bestuur kan, overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in artikel 4, daarnaast een elektronische applicatie (het Platform) instellen voor het bijhouden van het op naam stellen van certificaten.
Ingeval van levering van certificaten vindt wijziging van het register slechts plaats indien aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op certificaten hebben.
3. Bij de opgave tot inschrijving van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dienen de gerechtigden aan de stichting mee te delen aan wie de aan de certificaten verbonden vergader- en stemrechten toekomen en aan wie de uitkeringen op de desbetreffende certificaten dienen te geschieden. Deze gegevens worden mede in het register opgenomen.
4. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de stichting bekend is.
Bij gebreke van een schriftelijk opgegeven adres of indien een opgegeven adres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw adres is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens een certificaathouder kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een certificaat. Rust op het certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.
6. Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting ter inzage van de houders van certificaten, alsmede van vorenbedoelde vruchtgebruikers en pandhouders. De inzage is beperkt tot het eigen certificaat.
7. Tegenover een certificaathouder strekt de door de stichting gevoerde administratie ter zake van vorderingen uit hoofde van deze administratievoorwaarden tot volledig bewijs, behoudens door de certificaathouder geleverd tegenbewijs.
8. Indien certificaten of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten de uit de certificaten voortvloeiende rechten jegens de stichting slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de stichting door een schriftelijk aan te wijzen persoon laten vertegenwoordigen.


Platform
Artikel 4
1. Het bestuur kan besluiten om voor het bijhouden van het op naam stellen van certificaten, gebruik te maken van een elektronische applicatie (het Platform).
2. De stichting zal hiervoor een account op het Platform aanhouden, bestemd voor de certificaathouders. Vanaf het moment van het aanmaken van het account, tot de opheffing ervan, zullen de volgende leden van dit artikel gelden.
3. Daar waar in deze administratievoorwaarden staat ‘schriftelijk’, wordt ook bedoeld via keuzes, berichten of notificaties op het Platform, voor zover voldaan wordt aan de vereisten die de Nederlandse wet daaraan stelt.
4. Het bestuur kan een reglement vaststellen dat regelt op welke wijze het
Platform de gang van zaken binnen de stichting ondersteunt. Dit reglement zal onder andere bepalen op welke wijze een certificaat in verhouding staat tot de rekeneenheid die binnen het Platform wordt gebruikt. Dit reglement dient voor iedere certificaathouder inzichtelijk te zijn.
5. Aanvragen van een certificaat, alsmede de aanvraag van de overname van een certificaat, is alleen mogelijk voor (rechts)personen die geregistreerd zijn op het Platform.
6. Zolang een certificaathouder niet in relatie tot de stichting geregistreerd is op het Platform, is voor de betreffende certificaathouder het recht op winstuitkeringen, alsmede het stemrecht binnen de vergadering van certificaathouders opgeschort. Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing indien een certificaathouder nog niet volledig aan zijn financiele verplichting, zoals de verplichting tot volstorting van het certificaat, heeft voldaan.
7. De overdrachten van certificaten die via het Platform worden geregistreerd, zullen worden opgenomen in het certificaathoudersregister. De overdracht van certificaten, alsmede eventuele stemmingen, kunnen via het Platform plaatsvinden, voor zover identiteit en de intentie van de betrokkenen vastgesteld kunnen worden, met inachtneming van de voorwaarden die de Nederlandse wet stelt en het bepaalde in de statuten en deze administratievoorwaarden.


Levering
Artikel 5
1. Ingeval van levering van certificaten kunnen de aan de certificaten verbonden rechten door de verkrijger pas worden uitgeoefend indien er een akte van levering is, die aan het bestuur is overgelegd, en het bepaalde in artikel 6 bij die levering is nageleefd.
2. De akte van levering kan in onderhandse vorm worden opgemaakt.
3. Door het aanvaarden van certificaten wordt de nieuwe certificaathouder geacht alle huidige en toekomstige verplichtingen onder de administratievoorwaarden zoals deze nu of in de toekomst mochten luiden, te hebben aangenomen.


Blokkeringsregeling
Artikel 6
1. De certificaten zijn vrij overdraagbaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 (lid 6 en 7) en dit artikel, tenzij het bepaalde in dit artikel van
toepassing is.
2. Voor de toepassing van artikel 6 en 7 worden rechten op het nemen van certificaten met certificaten gelijkgesteld.
3. De oprichters hebben te allen tijde het recht om de aangeboden certificaten als eerste te verwerven.
4. De overdracht aan de oprichters moet plaats vinden binnen drie maanden na aanbieding, bij gebreke waarvan de aanbieder de certificaten vervolgens dient aan te bieden aan de overige certificaathouders. Het bestuur stelt de overige certificaathouders in de gelegenheid om op de aangeboden certificaten te reflecteren. Indien binnen één maand na de kennisgeving van het bestuur niet alle certificaten zijn verkocht, dan is de aanbieder vrij om de certificaten aan derden aan te bieden.
5. De prijs van de certificaten is gelijk aan de nominale waarde van een certificaat bij uitgifte verhoogd met een jaarlijks rendement van twee procent (2%).


Kooprecht Oprichters
Artikel 7
1. De oprichters van de stichting hebben het recht iedere vijf jaar na uitgifte van de eerste certificaten om alle danwel een door de oprichters te bepalen aantal certificaten in te kopen.
2. Iedere certificaathouder kan zich bij het bestuur melden als hij zijn certificaten te koop wil aanbieden aan de oprichters.
3. Indien de oprichters meer certificaten wensen te verkrijgen dan op grond van het bepaalde in lid 2 aangeboden zijn de overige certificaathouders gehouden om naar evenredigheid hun certificaten te koop aan te bieden. Een certificaathouder is gehouden om certificaten aan de oprichters over te dragen.
4. De oprichters dienen de certificaten te kopen tegen de prijs zoals vermeld in artikel 6 lid 5.
5. De toegewezen certificaten dienen binnen dertig werkdagen tegen gelijktijdige voldoening van de verschuldigde koopprijs te worden overgedragen.


Uitkering aan certificaathouders
Artikel 8
1. De stichting zal elke opbrengst van haar bezittingen innen en na ontvangst onverwijld een overeenkomstige uitkering aan de certificaathouders beschikbaar stellen, zulks onder aftrek van de door de stichting te maken
kosten.
Het bestuur is, in afwijking op het in de vorige zin bepaalde, bevoegd om, indien de stichting registergoederen verwerft, een deel van de opbrengst te reserveren voor de (toekomstige) betaling van kosten, onderhoud, financieringslasten danwel om de eventuele tekorten tengevolge van (gedeeltelijke) leegstand van het registergoed te ondervangen.
2. De rechten uit de certificaten jegens de stichting op een uitkering vervallen vijf jaar, nadat die uitkering betaalbaar is geworden.


Decertificering
Artikel 9
Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering besluiten.
Certificaathouders kunnen geen decertificering verlangen, tenzij de stichting wordt ontbonden.


Wijziging
Artikel 10
1. De bepalingen van deze administratievoorwaarden zullen door het bestuur van de stichting kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze als in de statuten van de stichting ten aanzien van statutenwijziging van de stichting is voorzien. De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de stichting en van alle certificaathouders, doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
2. Van elke wijziging in de statuten van de stichting en van deze administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan iedere in het register van certificaathouders ingeschreven persoon.


Vergadering van certificaathouders
Artikel 11
Op vergaderingen van de certificaathouders is het bepaalde in artikel 10 van de statuten van de stichting van toepassing.


Rechtskeuze
Artikel 12
De administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.


Geschillen
Artikel 13
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de administratievoorwaarden, met uitzondering van geschillen over de waarde van het vermogen van de stichting of de waarde van de certificaten, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank van ’s-Gravenhage.


Slotbepalingen
Artikel 14
Naast deze administratievoorwaarden maken de statuten deel uit van de rechtsverhouding tussen de stichting en de certificaathouders.


WAARVAN AKTE,
is verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.


Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief