fbpx

Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

Statuten STAK

OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR INSIEME
Heden, éénentwintig maart tweeduizend vierentwintig, is voor mij, mr. Rob Willem Boudewijn Timmers, notaris te Lisse, verschenen:
mevrouw Brenda Segaar, werkzaam op notariskantoor Timmers aan de Heereweg 21 te Lisse, geboren te Leiden op zeven juli negentienhonderd achtennegentig
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer REMI BODE, wonende te 3621 RN Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, Narcis 1, geboren te Breukelen op éénentwintig december negentienhonderd drieënnegentig (21-12-1993), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
2. mevrouw SANDRA BORKENT, wonende te 7422 SJ Deventer, Teunisbloem 4, geboren te Deventer op drieëntwintig oktober negentienhonderd negentig (23-10-1990), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.
hierna ook te noemen: “de oprichter”.
Van het bestaan van voormelde volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één onderhandse akte, welke aan deze akte zal worden gehecht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam:
Stichting Administratiekantoor INSIEME.
2. Zij heeft haar zetel te Teylingen.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer in eigendom verkrijgen en beheren van registergoederen en meer in het bijzonder de Campeggio Naturista Insieme te Italië.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het middels uitgifte van certificaten op naam verwerven, instandhouden, bezitten, beheren, verhuren en bezwaren van (register)goederen;
b. de aan de sub a. bedoelde goederen verbonden vermogensrechten, zoals eigendomsrechten en vergader- en stemrechten, uit te oefenen;
c. het uitkeren aan de certificaathouders van hetgeen de stichting ontvangt uit de exploitatie van de tot haar vermogen behorende registergoederen, alles binnen het kader van deze statuten en de administratievoorwaarden;
d. alsmede alle andere handelingen verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting is niet bevoegd tot enige bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting zelf mee kan brengen.
4. De stichting is niet bevoegd alle vermogensbestanddelen:
a. anders dan bij wijze van decertificering te vervreemden of een daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan;
b. te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij met voorafgaande instemming van de vergadering van certificaathouders.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 is het bestuur bevoegd (een deel van) de goederen als bedoeld in lid 2.a. van dit artikel te vervreemden, mits de verkoopopbrengst binnen een termijn van uiterlijk één maand na vervreemding aan de betreffende certificaathouder(s) wordt uitgekeerd onder gelijktijdige intrekking van de certificaten.
6. Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst.
7. De stichting is gehouden de ter zake geldende administratievoorwaarden in acht te nemen, met dien verstande dat ingeval van strijdigheid de statuten van de stichting prevaleren.

Bestuur
Artikel 3
1. a. Het bestuur van de stichting wordt aanvankelijk gevormd door drie bestuurders, waarbij één bestuurslid door de oprichters wordt benoemd, één bestuurslid door de vergadering van certificaathouders en één onafhankelijk bestuurslid door de twee voorafgaande bestuursleden. Het eerste bestuur zal bij deze akte worden benoemd. De functie van penningsmeester en secretaris kunnen door één bestuurslid vervuld worden.
Het benoemingsrecht van de oprichters is gekoppeld aan hun rol van
(uiteindelijke) huurder van het door de stichting te verwerven registergoed. Indien de oprichters deze rol niet meer vervullen dan komt het benoemingsrecht toe aan de opvolgende huurder. Van het niet meer vervullen van de rol van huurder en van het zijn van opvolgend huurder dient te blijken uit een besluit van de overige bestuursleden en van de vergadering van certificaathouders.
b. Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie.
c. Bestuurders worden benoemd en geschorst door degene die de betreffende bestuurder heeft benoemd als bedoeld in lid 1.a. van dit artikel.
d. Gedurende een strafrechtelijk (voor)onderzoek aangaande een bestuurder, is de betreffende bestuurder geschorst, zonder dat daar een besluit voor nodig is.
2. Alle bestuursleden worden voor een periode van maximaal vier jaren benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
3. a. Ingeval van een vacature in het bestuur betreffende de bestuurder die door de certificaathouders wordt benoemd is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen ter voorziening in die vacature.
b. Het bestuur is verplicht van een benoeming in het bestuur kennis te geven aan alle certificaathouders.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit.
5. Tot onafhankelijk bestuurder kan niet worden benoemd:
– een houder van door de stichting uitgegeven certificaten of een bestuurder of commissaris van een vennootschap in wiens kapitaal de stichting aandelen beheert;
– een bloed- of aanverwant in de eerste tot en met tweede graad van, of een echtgenoot van een fungerend bestuurslid van de stichting;
6. In alle gevallen, waarin niet in een vacature kan worden voorzien of niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in deze vacature is voorzien, zal de meest gerede bestuurder, certificaathouder of andere belanghebbende de rechtbank binnen wiens ressort de stichting is gevestigd, kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.
7. De op grond van het voorgaande lid door de rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze omschreven in dit artikel in de vacature is voorzien.

Bestuursvergaderingen
Artikel 4
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. Bestuursvergaderingen kunnen ook in het buitenland plaatsvinden indien alle bestuursleden hiermee instemmen.
Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits alle bestuursleden hiervoor mee instemmen.
2. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
7. Certificaathouders hebben het recht om de bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur met algemene stemmen anders beslist.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten
Artikel 5
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen geeft de stem van de onafhankelijke bestuurder de doorslag.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft of kan hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, kan die bestuurder alsnog deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
Een bestuurder blijft tot vertegenwoordiging bevoegd indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de onafhankelijk bestuurder.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Bestuursbesluiten strekkende tot:
I. het wijzigen van de statuten;
II. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
III. de bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap waarin de stichting een direct of indirect belang heeft, wordt gestemd met betrekking tot voorstellen aangaande:
a. de uitgifte van aandelen (daaronder begrepen vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen);
b. het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen;
c. de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen;
d. het geheel of gedeeltelijk terzijde stellen van een aan aandeelhouders toekomend voorkeursrecht;
e. het doen van een mededeling inzake de terzijdestelling of niet van toepassing verklaring van een blokkeringsregeling van aandelen;
f. wijziging van de statuten van de vennootschap;
g. ontbinding van de vennootschap;
h. de beëindiging van een bedrijf van de vennootschap;
i. de overdracht van een bedrijf van de vennootschap;
j. vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
k. juridische fusie waarbij de vennootschap betrokken is;
moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. Bestuursbesluiten strekkend tot het verlenen van medewerking aan decertificering van één of meer goederen, moeten eveneens worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
4. Indien in een vergadering waarin een bestuursbesluit als in lid 2 bedoeld aan de orde komt, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, al dan niet tengevolge van een vacature, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden, de in het tweede lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld, betreft.
5. Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald.
6. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan één of meer van hen een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

Vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door periodiek aftreden;
e. in geval van een rechtspersoon indien de rechtspersoon wordt ontbonden of om andere reden ophoudt te bestaan;
f. door ontslag door de instantie die het desbetreffende bestuurslid heeft benoemd;
g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.


Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
5. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
6. Deze jaarstukken dienen door de penningmeester vóór een juni van het daarop volgende boekjaar, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een bestuursvergadering, waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.
7. Goedkeuring van deze jaarstukken dechargeert de penningmeester voor zijn gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken blijken.


Vergadering van Certificaathouders.
Artikel 10.
1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge de statuten of de administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur of een van de bestuurders zulks wenselijk oordeelt.
Tevens is het bestuur, op schriftelijk verzoek en onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, van één of meer certificaathouders als die ten minste twee/tiende gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigen, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen.
Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen van de certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt gehouden.
3. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd.
Vergaderingen kunnen ook in het buitenland plaatsvinden indien alle certificaathouders hiermee instemmen.
Vergaderingen van certificaathouders kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende certificaathouder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de leden van het bestuur alsmede zij, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-certificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Een certificaathouder kan ten hoogste één mede-certificaathouder ter vergadering vertegenwoordigen.
Een certificaathouder kan zich voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris, advocaat,
registeraccountant of accountant-administratieconsulent.
5. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de statuten of in de administratievoorwaarden niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde certificaten.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staken van stemmen beslist het lot.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur al dan niet uit zijn midden aan te wijzen persoon.
Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Tot die tijd berust de leiding bij de onafhankelijk bestuurder.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
10. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur, alle certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de hiervoor in lid 10 van dit artikel bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

Bekendmakingen aan certificaathouders.
Artikel 11.
Alle bekendmakingen aan certificaathouders geschieden schriftelijk, gericht aan het adres dat door certificaathouders steeds aan de stichting moet zijn opgegeven.
Iedere certificaathouder is verplicht het adres van de certificaathouder en iedere wijziging daarin schriftelijk aan de stichting op te geven.
Alle gevolgen van het niet of niet juist mededelen van zijn adres dan wel de wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
In afwijking van het in de eerste volzin van dit artikel bepaalde kunnen bekendmakingen aan certificaathouders in plaats van aan het in die volzin bedoelde adres geschieden aan de emailadressen die door de betreffende certificaathouders aan de stichting zijn opgegeven.


Reglementen.
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin de onderwerpen, welke niet in de statuten zijn vervat worden geregeld.
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.


Administratievoorwaarden.
Artikel 13.
1. De stichting stelt bij notariële akte administratievoorwaarden vast.
2. De administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een besluit van het bestuur.
Een besluit van het bestuur tot wijziging van de administratievoorwaarden behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de administratievoorwaarden aan de orde is, niet ten minste drie van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
In de administratievoorwaarden kunnen nadere voorschriften betreffende
wijziging daarvan worden opgenomen.
3. Wijzigingen in de administratievoorwaarden worden eerst van kracht nadat deze wijzigingen in een notariële akte zijn vastgelegd.


Statutenwijziging
Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging dient op grond van artikel 6 lid 2 te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.


Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. In het kader van de vereffening zullen de vermogensrechten ten titel van decertificering aan de respectievelijke certificaathouders worden overgedragen, waardoor de daarvoor uitgegeven certificaten zullen vervallen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.


Slotbepaling
Artikel 16
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.


Artikel 17
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
Slotverklaringen
1. Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat tot bestuursleden worden benoemd:
a. de heer KORNELIS BOONSTRA, geboren te Leiden op vierentwintig december negentienhonderd vierenvijftig (24-12-1954), in de functie van voorzitter;
b. de heer R. Bode, voornoemd, in de functie van secretaris/penningsmeester;
c. mevrouw S. Borkent, voornoemd, als tijdelijk bestuurslid namens de certificaathouders.
2. Nadat ten minste tachtig procent (80%) van de uit te geven certificaten geplaatst zijn dient er door het bestuur een vergadering van certificaathouders te worden belegd waarin de vergadering van certificaathouders een eigen bestuurslid zal aanwijzen. Deze persoon zal opvolgend bestuurder zijn van mevrouw S. Borkent.
3. De stichting zal voor het eerst kantoor houden te: 2172 HT Sassenheim, Kagerweide 9.

WAARVAN AKTE,
is verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief